• ماکو، پارک امام خمینی ، ساختمان اداری مرکز نمایشگاه و همایش های منطقه آزاد
  • ceoid@makufz.org

پروژه های تکمیل شده توسط شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو

مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی

پایانه صادراتی

فرودگاه بین المللی ماکو

بازارچه مرزی امید ماکو

پارک امام خمینی ماکو

در این بخش به برخی پروژه های تکمیل شده توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو می پردازیم در هر پروژه طرح کلی در مورد بررسی قرار گرفته و مورد توضیح قرارداده شده است.