• ماکو، پارک امام خمینی ، ساختمان اداری مرکز نمایشگاه و همایش های منطقه آزاد
  • ceoid@makufz.org

پارک امام خمینی ماکو

شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

شهر صنعتی ماکو

مجتمع تجاری امید

نمایشگاه ماکو

Մակո

کاخ سردار ماکو

کلیسای زور زور